Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Specjalista ds. żywienia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. żywienia– 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- wykształcenie wyższe w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka,

- udokumentowany staż pracy - minimum 5 lat, w tym minimum 4 lata na stanowisku związanym

z realizacją zadań w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość następujących aktów prawnych:

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. z dnia 20 lipca 2018r. Dz. U. z 2018r. poz.1508, z późn. zm), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w domu pomocy społecznej,

 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1260),

 4. ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.1000) o ochronie danych osobowych,

 5. Rozporządzenia (UE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str.1),

 6. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z dnia 5 lipca 2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1541 z póź. zm),

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 25, poz.191),

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego z dnia 17 kwietnia 2007r. (DzU. Nr 80, poz 545),

 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.2294),

 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r – w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015r. poz. 29),

 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,

 12. umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem,

 13. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

   

3. Zakres obowiązków:

 1. planowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramów pracy personelu, kierowanie podległego personelu na szkolenia,

 2. zapewnienie mieszkańcom Domu wyżywienia zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi oraz zasadami racjonalnego żywienia, przy uwzględnieniu środków zaplanowanych na ten cel,

 3. odpowiedzialność za funkcjonowanie Zakładowego Zespołu ds. Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa żywieniowego oraz za przestrzeganie instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej.

 4. nadzór nad prawidłowym przechowywaniem artykułów żywnościowych w magazynach,

 5. nadzór nad przygotowywaniem posiłków dla mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami rzeczowymi i finansowymi oraz zasadami higieny żywienia,

 6. zapewnienie dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę,

 7. układanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi zasadami technologii oraz według receptur potraw zawartych w zbiorze w Księdze HACCP,

 8. sporządzanie raportu żywienia z wyliczeniem ilości osób korzystających z wyżywienia

 9. przygotowanie ilościowo - wartościowego wykazu artykułów dla potrzeb udzielania zamówienia publicznego,

 10. przestrzeganie prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna),

 11. monitorowanie punktów kontrolnych określonych w schemacie technologicznym produkcji posiłków,

 12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, usuwania odpadów kuchennych, reklamacji produktów żywnościowych, zabezpieczenia bloku żywienia przed gryzoniami i owadami, przeglądu i konserwacji urządzeń gastronomicznych,

 13. przeprowadzenie instruktażu dla pracowników kuchni w zakresie organizacji pracy i technologii przygotowania posiłków,

 14. nadzór nad prowadzeniem właściwej i oszczędnej gospodarki sprzętem, naczyniami, utrzymywaniem w należytej czystości zajmowanych pomieszczeń, sprzętu oraz naczyń,

 15. wzmożona kontrola w zakresie przestrzegania oszczędnego gospodarowania nie tylko artykułami spożywczymi, ale także energią elektryczną, gazem, wodą,

 16. sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Działu,

 17. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.

4. Warunki pracy i płacy:

 1. umowa o pracę,

  b. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.936) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,

 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

 3. dokumenty poświadczające staż pracy,

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. oświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). ‘’


 

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Głównego Specjalisty ds. żywienia występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1,

05-510 Konstancin-Jeziorna w godzinach 8.00 - 15.00

- korespondencyjnie na adres: Dom Pomocy Społecznej 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulic kich 1.

z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. żywienia Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie”,

w terminie: do dnia 21 września 2018r.

W przypadku dokumentów wysłanych pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do DPS w Konstancinie-Jeziornie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS www.konstancin.naszdps.pl oraz na tablicy informacyjnej DPS

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Lesława Pawełek

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 324

Utworzono dnia: 05.09.2018

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

05.10.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru

03.10.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Lista kandydatów spełniających wymagania formalne »

05.09.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Specjalista ds. żywienia

05.09.2018, Administrator główny:

Edycja dokumentu nabór - Główny Specjalista ds. żywienia

05.09.2018, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu nabór - Główny Specjalista ds. żywienia