Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor – 1 etat

 

1. Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie reprezentowany przez Panią Lesławę Pawełek – Dyrektora,  adres siedziby:  05-510 Konstancin—Jeziorna ul. Potulickich1.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej jest Pan Jakub Zawłocki kontakt pod numerem tel. 792 868 860  lub adresem email: j.zawlocki@piaseczno.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz. 917) oraz Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U. z 2018.,poz.1260) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, wymagane przepisami prawa.
5)  Dane będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru).  Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom.  Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6)  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 letni staż pracy, w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej 1 rok stażu pracy.

3. Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie,

- znajomość pakietu Microsoft Office

- znajomość Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego,

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie ewidencji faktur, wstępna kontrola wydatków zgodnie z zawartymi umowami,

- rozliczanie kart drogowych, sporządzanie wykazu zużycia paliwa,

- wystawienie kierowcy zaświadczeń o dniach wolnych od pracy,

- układanie grafików pracownikom zatrudnionym na portierni i w pralni,

- rejestracja i przechowywanie kart przekazania odpadów medycznych,

- sporządzanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska,

- wypełnianie deklaracji na podatek od nieruchomości,

- w przydzielonych sprawach prowadzenie korespondencji zewnętrznej,

- przedstawienie z-cy Dyrektora propozycji ubezpieczenia nieruchomości, mienia, pojazdów służbowych i innych umów terminowych,

- sporządzanie zestawień umów zawieranych przez DPS,

- przygotowanie zestawienia zapotrzebowania na odzież ochronną dla pracowników DPS, wyszukiwanie ofert oraz zamówienie,

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynkach DPS,

- kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,

- prowadzenie składnicy akt zgodnie z instrukcją organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

- zastępstwo inspektora ds biurowych w przypadku choroby oraz innej nieobecności,

- wykonywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska w indywidualnym zakresie czynności służbowych.

5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych, o których mowa w pkt.2:

- list motywacyjny,

- życiorys CV,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie świadectw pracy,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). ‘’

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1,

05-510 Konstancin-Jeziorna w godzinach 8.00 - 15.00

- korespondencyjnie na adres: Dom Pomocy Społecznej 05-510 Konstancin-Jeziorna,

ul. Potulickich 1

z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko inspektora Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie”,

w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.

W przypadku dokumentów wysłanych pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do DPS w Konstancinie-Jeziornie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS www.konstancin.naszdps.pl oraz na tablicy informacyjnej DPS.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Lesława Pawełek

Konstancin-Jeziorna, dnia 05.04.2019r.


 


 


 


 


 

Wytworzył i opublikował:

Aleksandra Drewicz.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 155

Utworzono dnia: 05.04.2019

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.04.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wyniki naboru na stanowisko Inspektor

26.04.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

05.04.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nabór na stanowisko Inspektora- ogłoszenie

05.04.2019, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor