Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. kadr

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kadr – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 4 letni staż pracy, w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej 2 letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie,

- znajomość programu Alcode - kadry i płace,

- znajomość Kodeksu Pracy,

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- bieżące prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych,

- znajomość i obsługa programu komputerowego ALCODE kadry i płace, m.in. aktualizacja istniejącej bazy danych osobowych, wygenerowanie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy, uzupełnienie absencji chorobowych, urlopów, przebiegu pracy zawodowej oraz informacji dotyczących opisu etatów i składników płacowych,

- comiesięczne przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczenia wynagrodzeń pracowników, organizowanie i kierowanie na badania profilaktyczne oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych,

- organizowanie i kierowanie na szkolenia BHP, PPOŻ , oraz inne wymagane kursy na poszczególnych stanowiskach pracy,

- prowadzenie ewidencji urlopów oraz wyjść służbowych i prywatnych,

- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS, PCPR, Starostwa,

- kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla nowo przyjętych pracowników, w tym przygotowywanie wniosków w celu ubiegania się o refundacje dla osób skierowanych z Urzędu Pracy, przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy,

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych tj. instrukcji, regulaminów i zarządzeń,

- wykonywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska pracy w indywidualnym zakresie czynności służbowych.


 

4.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych, o których mowa w pkt.1:

- list motywacyjny,

- życiorys CV,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie świadectw pracy,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220)”.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku do spraw kadr występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście, w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna w godzinach 8.00 - 15.00

- korespondencyjnie na adres: Dom Pomocy Społecznej 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1.

z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. kadr Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie”, w terminie do dnia 3 października 2017 r.


 

W przypadku dokumentów wysłanych pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do DPS w Konstancinie-Jeziornie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS www.konstancin.naszdps.pl oraz na tablicy informacyjnej DPS

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


 


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Lesława Pawełek

Wytworzył i opublikował:

Magdalena Dobrowolska.


 


 

 


 


 


 


 


 


 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 405

Utworzono dnia: 19.09.2017

Dokument wprowadził:
Magdalena Dobrowolska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

19.10.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja o wynikach naboru

05.10.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

19.09.2017, Administrator główny:

Edycja dokumentu Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. kadr

19.09.2017, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. kadr