Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://konstancin.naszdps.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchoniemych. Napisy nie będą dodawane. Są to filmy z imprez organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Stężycka, adres poczty elektronicznej dps.konstancin.sekretariat@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 756 41 36.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejść do budynków:
    1. Budynek nr 1
        a. budynek posiada 4 kondygnacje - piwnica, parter i 2 piętra 3. Budynek posiada windę. Do budynku prowadzą 3 wejścia, ze schodami o zjazdem dla wózków inwalidzkich, zjazd z kostką i niewielkim nachyleniem 
        b. wejście główne od ogrodu, 
        c. wejście ppoż. od strony ul. Potulickich, 
        d. wejście od ul. Chylickiej
    2. Budynek nr 2
        a. budynek posiada 3 kondygnacje – parter, piętro i strych. Budynek nie posiada windy
        b. wejście od ogrodu
    3. Budynek nr 3
        a. budynek posiada 4 kondygnacje – piwnica, parter, 2 piętra
        b. budynek posiada windę (łączoną z budynkiem nr 4)
        c. wejście główne od ul. Potulickich (łączone z wejściem do budynku nr 4)
        d. wejście od ulicy Chylickiej
        e. wejście od ogrodu
    4. Budynek nr 4
        a. budynek posiada 5 kondygnacji – piwnica, parter, 3 piętra
        b. wejście główne od ulicy Potulickich
        c. wejście od ogrodu
        d. budynek posiada windę
        e. portiernia znajduje się na parterze, po lewej stronie wchodząc głównym wejściem

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
    • budynki (oprócz budynku nr 2) są wyposażone w windy
    • portiera jest dostępna dla osób niepełnosprawnych,
    • węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
    • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
    • zjazd dla wózków inwalidzkich – wszystkie wejścia. 


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przez budynkiem. Dom Pomocy Społecznej nie posiada ogólnodostępnego parkingu dla klientów. Istnieje możliwość zaparkowania w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Placówki, wzdłuż ogrodzenia przy ul. Rycerskiej. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
    • brak tłumacza języka migowego. Możliwość skorzystania z tłumacza online (https://migam.onevid.io/lobby/5c350cdb50048a00227c637c/5cae0b9a2784150062cd9604)
    • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dotyczące dojazdu
Do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie można dojechać komunikacją autobusową. Autobusy zatrzymują się około 300 metrów od budynku, przy ulicy Prusa róg ulicy Rycerskiej.
    • Linia 710 kursująca na trasie Warszawa os. Kabaty – Piaseczno Targowisko 
    • Linia 200 kursująca na trasie Warszawa Dw. Centralny (30) Konstancin-Jeziorna ul. Pańska  
    • Linia L-16 kursująca na trasie Bielawa Pętla (01) Czarnów (02) 
    • Linia L-24 kursująca na trasie Piaseczno Urząd  Miasta (03) Chylice (01) 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny