Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasz Dom

Dom Pomocy Społecznej w Konstncinie-Jeziornie jest jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 122 osób – dzieci, młodzieży i osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie wymaganych standardów określonych odrębnymi przepisami.
Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób i w stopniu umożliwiających godne życie.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi:

I. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
1. miejsce zamieszkania- pokoje 2,3,4 osobowe o metrażu zgodnym ze standardem ( 6m2 w pokojach wieloosobowych na mieszkańca)
2. wyposażenie pokoi zgodne ze standardem
3. pomieszczenia dodatkowe: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet zabiegowy, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, sala doświadczania świata, kuchenki pomocnicze, pokój gościnny, pralnia, kuchnia
4. ogród i plac zabaw
5. otoczenie i budynek mieszkalny pozbawione barier architektonicznych
6. estetyczny wystrój pomieszczeń
7. wyżywienie – 4 posiłki dziennie oraz możliwość otrzymania posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza
8. dostęp do podstawowych produktów żywnościowych całą dobę
9. odzież, obuwie, pościel, ręczniki oraz środki higieny osobistej

II. Opiekuńcze:
1. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
2. pielęgnacja
3. udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
4. pomoc w załatwianiu spraw osobistych

III. Wspomagające:
1. udział w terapii zajęciowej
2. podnoszenie sprawności i aktywizacje mieszkańców
3. zaspokojenie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca
4. zaspokojenie potrzeb kulturalnych , obchodzenie świąt i uroczystości oraz organizowanie imprez okolicznościowych
5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną
6. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
7. finansowanie mieszkańcom, nie posiadającym własnych dochodów, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku
8. przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach
9. możliwość wnoszenia skarg i wniosków oraz kontakt z Dyrektorem Domu
10. pobieranie nauki
11. uczenie i wychowywanie poprzez doświadczenie życiowe

 

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane przez specjalistów i pracowników pierwszego kontaktu oraz, jeśli to możliwe, mieszkańców. Przygotowywanie indywidualnych planów wsparcia poprzedzone jest diagnozą i wnikliwa obserwacją.

Dom oferuje bogatą i urozmaiconą gamę w ramach terapii zajęciowej. Terapią objęci są wszyscy mieszkańcy, zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach.

Dom aktywizuje mieszkańców poprzez oferowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, integracyjnych, organizacją świąt, wycieczek oraz uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.

Dom zapewnia mieszkańcom pobieranie nauki w zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach.
Dom zapewnia mieszkańcom stały kontakt z pracownikiem socjalnym będącym przedstawicielem mieszkańca w takich placówkach jak MOPS oraz innych urzędach. Pracownik socjalny na bieżąco informuje o przysługujących zasiłkach oraz stanowi pomoc w utrzymaniu w kontakcie z rodziną.
Mieszkańcy Domu są objęci opieką medyczną lekarza pierwszego kontaktu w Przychodni Rejonowej NFZ w Konstancinie-Jeziornie, lekarz przyjmuje na terenie Domu. W razie zaistnienia potrzeby mieszkańcom zapewnia się kontakt z lekarzami specjalistami. W Domu zatrudnieni są również psychiatra, neurolog i lekarz specjalista rehabilitacji medycznej. W Domu prowadzona jest rehabilitacja lecznicza. Ma ona charakter indywidualny na zlecenie lekarza. Codzienne życie mieszkańców reguluje plan dnia, w ramach którego odbywają się wszystkie czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze, terapeutyczne i edukacyjne.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny